วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 PDF คู่มือการขออนุญาตทางเชื่อมกับทางหลวง
2 PDF พรบ.ทางหลวง
3 PDF ราชกิจจานุเบกษาข้อกำหนดเดินรถบนทางหลวง
4 PDF กำหนดน้ำหนักบรรทุกบนทางหลวง
5 PDF การควบคุมดูแลรักษาทางหลวงตาม พรบ.ทางหลวง
6 PDF มาตรฐานชั้นทาง
7 PDF แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวง(มาตรา37)
8 PDF แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวง(มาตรา 48 56)
9 PDF แบบฟอร์มรับร้องเรียนไฟฟ้าแสงสว่าง
10 PDF แบบฟอร์มรับร้องเรียน ทั่วไป
11 PDF แบบฟอร์มการขอรับบริการ
12 PDF คู่มือเว็บไซต์งานบำรุงปกติ
13 PDF คู่มือระบบHSMS (ส่วนสถิติ)
14 PDF คู่มือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
15 PDF แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง 2560-2564