วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด
ลงวันที่ 04/03/2563

การติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตทางหลวงมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2535

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

มาตรา 47 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด

ในทางหลวง หรือรุกล้ำเข้าไปในเขตทางหลวง

โดยกำหนดลงโทษ ตามมาตรา 72

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ


'