วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 09/02/2567
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าในสังกัดร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยมาปฏิบัตงานทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ของกรมทางหลวง

'