วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมทางกับทางหลวง
ลงวันที่ 16/04/2563

'