Close
title
f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2050 คอน อุบลราชธานี-ตระการพืชผล

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาคทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม. 11+000 - กม. 13+850 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
title
จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้าง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ระหว่าง กม.240+300 - กม.242+229โดยมี นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
title
แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม. ๓๗+๙๘๕ - กม. ๓๙+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๕๘๐ กิโลเมตร

นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯดำเนินการจัดโครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและการขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.37+985-กม.39+565 ระยะทาง 1.580 กิโลเมตรณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ จัดตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 แจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ก่อนเข้าห้องประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน