f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง บริเวณ กม.50+209 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน ประจำปี 2567 รหัสงาน 33220 งานป้ายแขวนสูงบนทางหลวงอาเซียน ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ภูเงิน - แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.54+450 - กม.87+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 27/05/2567 2,497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.27+650 - กม.27+950 (เป็นตอ 27/05/2567 1,795,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/48 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 27/05/2567 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 19 รายการ 23/05/2567 8,511.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร 24/05/2567 195,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2128 ตอน ขุนหาญ - กันทรอม ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+767 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ 20/05/2567 69,097.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนควบคุม 0103 ตอน แยกการช่าง - เชิงบันไดเขาพระวิหาร ระหว่าง กม.90+600 - กม.94+705 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการย้ายและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2567 111,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 17,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/48 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 17/05/2567 8,380.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 76,703.10 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/19 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 17/05/2567 6,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/20 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 17/05/2567 8,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,938 รายการ