f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 186,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.301+208 - กม.316+910 (เป็นตอนๆ) ปริมาณ 1 แห่ง 19/04/2567 5,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอน ศรีสะเกษ - ภูเงิน ตอน 1 ระหว่าง กม.2+255 - กม.4+840 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/04/2567 3,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ์ - กันทรารมย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.12+000 - กม.16+820 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+100 - กม.13+053 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ตอน 5 ระหว่าง กม.26+335 - กม.26+930 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/15 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 28/03/2567 26,050.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/15 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 28/03/2566 26,050.36 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2214 ตอน นากระแซง - บ้านดวน ตอน 2 ระหว่าง กม.13+300 - กม.14+315 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 62,012.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/เพื่อสต๊อก/2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 03/04/2567 8,217.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/เพื่อสต็อก/2 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 03/04/2567 8,217.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 19 รายการ 02/04/2567 11,421.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ตอน 1 ระหว่าง กม.22+800 - กม.25+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 1,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน หัวช้าง - แยกการช่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.296+294 - กม.320+436 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,938 รายการ