f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 5,551.85 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อป้ายจราจรชนิดแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.2 มม. ติดแผ่นสะท้อนแสง 3M ชนิด HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE ขนาด 30 x 60 ซม. จำนวน 260 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2567 158,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 13 รายการ 06/06/2567 6,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 30 รายการ 04/06/2567 57,132.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ 30/05/2567 35,980.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 28/05/2567 11,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2567 398,890.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 231,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2567 102,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาถางป่าบริเวณขอบไหล่ทาง ลาดคันทาง รวมถึงที่ดินนอกเขตทาง รหัสงาน 21522 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ปริมาณงาน 135,200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2567 473,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/67/ซ่อม/52 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 28/05/2567 15,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 224,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 10,475.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/21 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 28/05/2558 5,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2171 ตอน ท่า โพธิ์ศรี - น้ำยืน ตอน 3 ระหว่าง กม.13+500 - กม.17+150 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 36,500 ตารางเมตร 15/05/2567 14,999,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,938 รายการ