f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 123,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2567 385,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อโคมไฟถนน LED 100 วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 5 โคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 125,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการย้ายและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 111,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 486,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2567 63,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 102,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้าง เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/14 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 07/03/2567 6,704.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/66/ซ่อมบำรุง/XX ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 07/03/2567 6,704.62 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ สีเหลือง ชนิด LED ขนาด 300 มม. จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 8,595.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2567 18,075.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบบันทึกงานซ่อมเลขที่ 636/67/ซ่อมบำรุง/13 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567 07/03/2567 12,864.61 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ 20/03/2567 14,048.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2567 183,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,938 รายการ