ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 27/11/2563 1,168,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
77 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 13/11/2563 11,250,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
78 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 10/11/2563 43,357,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
79 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อPower Supply โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 256,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
80 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ขายทอดตลาด 29/07/2563 389.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
81 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 23/06/2563 65,708.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบารุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 04/08/2563 9,613,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
83 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/05/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19/05/2563 13,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 05/05/2563 32,998.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
86 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการขายทอดตลาด 17/03/2563 1,378,417.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
87 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2563 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/01/2563 10,571.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2563 46,215.44 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ 23/12/2562 7,794,517.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 113 รายการ