ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 08/12/2565 19,414,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศชั้น 2 และชั้น3 27/09/2565 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 14/10/2565 38,280,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
34 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 08/10/2565 5,625,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 25/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
36 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศขายทอดตลาด 07/02/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
37 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินมาตรฐาน 16/09/2565 232,853.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างเดินท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศส่วนเกินจากมาตรฐาน 18/08/2565 99,296.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 16/08/2565 36,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 09/08/2565 35,021.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อMedia Tape 21/07/2565 428,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 09/09/2565 1,402,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
43 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุสำนักงาน 05/07/2565 35,577.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ 04/07/2565 7,062.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
45 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 04/07/2565 70,684.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 113 รายการ