ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 65,644.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเดินทาง 01/09/2566 205,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการขนส่ง โดยวิธีเฉพาเจาะจง 10/08/2566 37,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 18/08/2566 1,402,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย กรมทางหลวง 27/08/2566 8,597,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างเหมาติดตั้งทดแทนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 16/08/2566 14,422,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 30/05/2566 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอหลอดไฟฟ้า LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2566 5,392.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2566 24,042.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2566 89,687.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 09/05/2566 4,153,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566 27/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 31/01/2566 82,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 30/12/2565 14,920,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบบูรณาการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ (GIS) กรมทางหลวง 14/11/2565 14,920,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 113 รายการ