f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑๘ แผ่น 16/05/2567 6,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๘ รายการ (โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน) 16/05/2567 10,751.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๔ รายการ 16/05/2567 5,155.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อร่มพร้อมสกรีน (โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน) จำนวน ๕๑๐ คัน 16/05/2567 61,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๘ รายการ 08/05/2567 360,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 08/05/2567 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๓๒+๗๘๐ -กม.๓๓+๑๓๘ (LT.+RT.) และ กม.๓๓+๙๑๐ - กม.๓๔+๓๒๐ (LT.) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 17/05/2567 10,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/05/2567 6,830.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 03/05/2567 8,436.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสุรินทร์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 01/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๒๑-๖๕๖๗-๑๕-๒ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/04/2567 29,688.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 29/04/2567 283,410.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน เครื่องจักรหมายเลข 46-6412-05-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน เครื่องจักรหมายเลข 46-6611-07-5 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดชุดเครื่องตัดและเจาะถนนระบบไฮดรอลิค เครื่องจักรหมายเลข 40-6114-11-2 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,516 รายการ