f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2491 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 25/11/2562 2,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2492 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 21/11/2562 234,009.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2493 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างหุ้มเบาะ รถหมายเลข ๔๖ - ๖๔๐๔ - ๐๕ - ๐ 13/11/2562 3,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2494 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ หมายเลข ๔๔ - ๘๗๓๖ - ๐๘ - ๐ 13/11/2562 6,082.95 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2495 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 4.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 4.10 - 9.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสังขะ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 685,710 ตารางเมตร 12/11/2562 274,284.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2496 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 2.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 260,000 ตารางเมตร 11/11/2562 104,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2497 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาดำเนินการตัดหญ้าลาดคันทาง 2 ข้างทาง กว้างข้างละ 3.00 เมตร และเกาะกลางถนน กว้าง 8.00 เมตร สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงปราสาท แขวงทางหลวงสุรินทร์ ปริมาณงาน 210,000 ตารางเมตร 11/11/2562 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2498 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์หมายเลข 7430-005-00992-61 จำนวน 1 งาน รวม 6 รายการ 11/11/2562 20,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2499 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) รวม 1 รายการ 11/11/2562 150,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2500 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ CS ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน – สังขะ ที่ กม.๒๗+๓๗๐ (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน ๑ งาน 07/11/2562 116,240.04 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2501 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.191+000 05/11/2562 396.46 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2502 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.178+360 05/11/2562 590.19 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2503 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจ้างเหมาทำการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนจอมพระ - เชื้อเพลิง กม.171+500 05/11/2562 600.15 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2504 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานจัดซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น ชนิดยาง CRS-2 มอก.371-2530 จำนวน 50 ถัง 01/11/2562 246,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2505 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล (งานเงินทุนหมุนเวียน) เครื่่องตัดหญ้าแบบสะพายข้าง จำนวน 33 รายการ 02/12/2562 19,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 2,491 ถึง 2,505 จาก 2,528 รายการ