f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ประวัติความเป็นมา
ลงวันที่ 06/11/2561

             แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 ขึ้นตรง ต่อราชการส่วนกลาง สังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีสายการบังคับบัญชา คือ สำนักทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กองบำรุง กรมทางหลวง

             การจัดหาที่ดินเมื่อเริ่มก่อตั้ง การก่อตั้งแขวงทางหลวงสุรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2484 นั้น ทางกรมทางหลวงได้จัดซื้อที่ดินปลูกข้าวเอกชน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน 4 วา ราคา 36,000.- บาท ติดกับเทศบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยแขวงทางหลวงสุรินทร์ มีหน้าที่ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง โดยมีเส้นทางเครื่องจักรและยานพาหนะขยายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จึงทำให้สถานที่ แขวงทางหลวงสุรินทร์ คับแคบ ทางแขวงทางหลวงสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการหาทางขยายอณาเขตบริเวณแต่ขยายไม่ได้เพราะติดกับเอกชน และประกอบกับบ้านเรือนเริ่มหนาแน่นและติดสระน้ำใช้สอยของเทศบาลเมืองสุรินทร์ และที่ดินเป็นพัสดุของโยธาจังหวัดฯ แขวงทางหลวงสุรินทร์ได้พยายามหาที่ว่างของส่วนราชการอื่นเพื่อขอแบ่งและขอตั้งแขวงทางหลวงสุรินทร์แต่ก็ไม่อาจหาได้

               ในปี พ.ศ.2499 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จึงได้ดำเนินการจัดหาซื้อที่ดินใช้ปลูกข้าวของเอกชนที่อยู่ชานเมืองสุรินทร์ได้เนื้อที่ 29 ไร่ 2 งาน 93 วา ราคาไร่ละ 3,000 บาท ซึ่งในระยะนั้นราคาที่ดินยังไม่สูงนักเป็นราคาซื้อขายกันโดยทั่วไป ตั้งอยู่ริมทางหลวงสาย สุรินทร์ - ท่าตูม อยู่ที่ กม.1+014 (ด้านขวาทาง)(กม.เดิม) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อสายทางเป็น จอมพระ - สุรินทร์ กม.191+700)

               เมื่อได้ดำเนินการซื้อโอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เริ่มวางแผนผังบริเวณเพื่อก่อสร้าง สำนักงาน บ้านพักนายช่างแขวงฯ บ้านพักเสมียน ได้เป็นบางส่วนเสร็จแล้ว ได้เปิดสำนักงานแขวงทางหลวงสุรินทร์ใหม่ ปี พ.ศ.2501 พร้อมด้วยขนย้ายวัสดุต่างๆ จากแขวงฯเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และรื้อสำนักงานเก่า บ้านพักนายช่างแขวงฯเก่า มาปรับปรุงสร้างโรงงานช่างปรับ โรงเก็บพัสดุ และได้ก่อสร้างบ้านพักของข้าราชการ และเสมียนพนักงานเป็นลำดับ จนเสร็จเรียบบร้อยตามแผนผัง

               ส่วนที่แขวงฯเก่ายังมีที่ดินและบ้านพักอยู่จำนวน 3 หลัง ซึ่งข้าราชการและพนักงานก็ได้พักตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ดินบางส่วนซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือจดเทศบาล 1 ทางกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังได้แบ่งให้จัดตั้งองศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เพราะที่ดินของส่วนราชการทุกแห่งต้องขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ โดยกรมธนารักษ์ควบคุม

              ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2539 แขวงฯได้งบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานใหม่ งบประมาณ 2,618,500 บาท ซึ่งเป็นอาคารทำการของแขวงทางหลวงสุรินทร์ ในปัจจุบัน

              ปี พ.ศ.2552 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้เปลี่ยนสังกัดไปขึ้นกับ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) จนถึงปัจจุบัน


'