title
สำนักงานทางหลวงที่ 9
Office of Highways 9
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
วญบ.และคณะตรวจราชการ ปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายชยุธ โลหกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) มอบหมายให้ นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์ รส.ทล.9.1 พร้อมด้วยแขวงทางหลวงในสังกัด และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการ นายสิทธิชัย บุญสะอาด (วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ) เพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 โดยมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด จำนวน 7 หน่วยงาน ณ สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี