f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/05/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๓๒+๗๘๐ -กม.๓๓+๑๓๘ (LT.+RT.) และ กม.๓๓+๙๑๐ - กม.๓๔+๓๒๐ (LT.) ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/04/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดย ปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๓๒+๗๘๐ - กม.๓๓+๑๓๘ และ กม.๓๓+๔๗๐ - กม.๓๔+๓๒๐ LT. ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๒ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๓๐๘ - กม.๑๗๗+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๕๔๙ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม๐๒๐๐ตอนท่าด่าน-สำโรงทาบระหว่าง กม.๓๙+๓๕๐- กม.๔๑+๐๒๕และ กม.๔๒+๗๔๐ - กม.๔๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๖๑ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๔+๖๐๐ - กม.๒๓๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๓๘,๖๐๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๙๕ - กม.๑+๘๙๐ ปริมาณงาน ๑๖,๒๔๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม.๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๓๑๒ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๔ตอนควบคุม๐๔๐๒ตอนกระเทียม-ห้วยสำราญตอน๑ระหว่างกม.๒๓๗+๐๕๕-กม.๒๓๗+๗๒๔และกม.๒๔๐+๐๐๐-กม.๒๔๐+๒๒๕ปริมาณงาน ๓๗,๖๕๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๘+๑๙๕ LT. ปริมาณงาน ๓๖,๔๑๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๘๑+๗๙๕ - กม.๑๘๕+๑๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓๘,๕๐๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 358 รายการ