f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสุรินทร์
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67040036775
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดย ปรับปรุงกายภาพ ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๓๒+๗๘๐ - กม.๓๓+๑๓๘ และ กม.๓๓+๔๗๐ - กม.๓๔+๓๒๐ LT. ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๒ แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 29/04/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 05/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ