f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน ๑๘ แผ่น 16/05/2567 615/-/67/34 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) รวม ๘ รายการ (โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน) 16/05/2567 615/40/67/106 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม ๔ รายการ 16/05/2567 615/40/67/105 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อร่มพร้อมสกรีน (โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน) จำนวน ๕๑๐ คัน 16/05/2567 615/40/67/104 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๘ รายการ 08/05/2567 615/45/67/103 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 08/05/2567 615/60/67/102 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ SAMSUNG) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 07/05/2567 615/40/6/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 03/05/2567 615/35/67/101 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างเหมาเช็คตามระยะ รถหมายเลข ๒๑-๖๕๖๗-๑๕-๒ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 30/04/2567 615/-/40/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 29/04/2567 615/35/67/100 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๖ ถัง 19/04/2567 615/35/67/99 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๖+๔๕๐ - กม.๓๗+๕๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๐๖๔ ตร.ม. 18/05/2567 สร.34/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒๓๕+๙๑๕ - กม.๒๓๗+๐๕๕ ปริมาณงาน ๑๒,๕๔๐ ตร.ม. 17/05/2567 สร.28/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๙+๓๕๐ - กม.๔๑+๐๒๕ และ กม.๔๒+๗๔๐ - กม.๔๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๖๑ ตร.ม 17/05/2567 สร.38/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ะหว่าง กม.๕๕+๑๒๕ - กม.๕๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๕๖๗ ตร.ม. 17/05/2567 สร.29/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,354 รายการ