f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒๐๐๐ ลิตร 28/02/2566 615/35/66/130 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๙+๔๖๑- กม.๑๔๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๑๔๓ ตร.ม. 27/12/2564 คค 06055/พ.1/ค39/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 14/12/2564 615/60/65/54 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๔-๑๘-๕ จำนวน ๔ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/11/2564 615/30/5/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ 28/09/2564 615/40/64/224 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นอลูมิเนียมหนา ๒ มม.) จำนวน ๑,๐๖๕ ชุด 22/07/2564 615/60/64/170 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ CS ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๙๕๐ - กม.๑๓+๙๕๐,กม.๑๖+๗๐๐ - กม.๑๗+๗๐๐,กม.๑๘+๘๕๐ - กม.๑๙+๘๕๐ และ กม.๒๓+๐๗๕ - กม.๒๔+๐๗๕ ผลผลิต ๔ แห่ง 25/03/2563 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ