f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน แยกเข้าช่องจอม - ปวงตึก ระหว่าง กม.๔+๔๐๐ - กม.๖+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑๗,๓๗๐ ตร.ม. 07/02/2565 สร.78/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ - สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๐+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑๗,๑๔๕ ตร.ม. 07/02/2565 สร.79/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๘๐๕ - กม.๕+๐๘๕ ปริมาณงาน ๓๘,๐๖๕ ตร.ม 03/02/2565 สร.80/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๘๑๒ - กม.๒๒๓+๑๖๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/01/2565 สร.76/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง – ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๘๑๒ - กม.๒๒๓+๑๖๙ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/01/2565 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม – ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๓+๓๓๐- กม.๒๔๔+๙๕๐ ปริมาณงาน ๓๗,๐๒๒ ตร.ม. 30/12/2564 สร.75/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 จ้างก่อสร้างค่าที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียม ที่ กม.๑๙๕+๐๔๐ (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/12/2564 คค 06054/พ.1/E15/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี – ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑+๘๐๕ - กม.๕+๐๘๕ ปริมาณงาน ๓๘,๐๖๕ ตร.ม. 30/12/2564 คค06054/พ.1/E10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม – ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๑+๐๐๔ - กม.๒๖๒+๕๙๔ ปริมาณงาน ๓๖,๔๒๐ ตร.ม. 30/12/2564 สร.73/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ศรีณรงค์ – สังขะ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๘๖๕ - กม.๒๒+๙๕๐ ปริมาณงาน ๓๖,๙๔๕ ตร.ม. 30/12/2564 - แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ตอน จรอกใหญ่ – กระเทียม ระหว่าง กม.๑๗๑+๘๗๙ - กม.๑๗๔+๑๔๙ ปริมาณงาน ๕๑,๖๖๕ ตร.ม. 30/12/2564 สร.70/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สำโรงทาบ – ม่วงหมาก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๕+๐๖๐ ปริมาณงาน ๓๖,๖๐๐ ตร.ม. 30/12/2564 สร.69/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ตอน ปวงตึก – นาตำบล ระหว่าง กม.๓๓+๐๖๕- กม.๓๘+๔๓๕ ปริมาณงาน ๔๙,๑๖๒ตร.ม. 30/12/2564 สร.65/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.๕๗+๖๗๕ - กม.๖๑+๗๘๕ ปริมาณงาน ๓๗,๐๑๐ ตร.ม. 30/12/2564 สร.64/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ – ลำดวน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒+๓๐๕ - กม.๓+๔๐๐และ กม.๓+๖๕๐ กม.๔+๔๑๐ ปริมาณงาน ๕๓,๗๒๔ ตร.ม. 30/12/2564 สร.68/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 182 รายการ