f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๖+๔๕๐ - กม.๓๗+๕๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๐๖๔ ตร.ม. 17/04/2567 สร.34/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
2 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒๓๕+๙๑๕ - กม.๒๓๗+๐๕๕ ปริมาณงาน ๑๒,๕๔๐ ตร.ม. 17/04/2567 สร.28/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน๔ ระหว่าง กม.๒๑๖+๐๖๒-กม.๒๑๗+๐๕๐ LT.+RT. และ กม.๒๑๗+๐๕๐ - กม.๒๑๘+๔๐๐ LT.ปริมาณงาน ๓๗,๘๙๕ ตร.ม. 17/04/2567 คค 06054/1.3/E37/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
4 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ท่าด่าน - สำโรงทาบ ระหว่าง กม.๓๙+๓๕๐ - กม.๔๑+๐๒๕ และ กม.๔๒+๗๔๐ - กม.๔๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๓๕,๖๖๑ ตร.ม 10/04/2567 สร.38/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
5 จ้างก่อสร้าง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๖+๑๗๕ - กม.๓๗+๐๐๐ , กม.๓๗+๘๐๐ - กม.๔๐+๒๕๐ และ กม.๔๑+๔๘๐ - กม.๔๒+๐๘๒ ปริมาณงาน ๓๔,๙๘๘ ตร.ม. 10/04/2567 คค 06054/1.3/E36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
6 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ะหว่าง กม.๕๕+๑๒๕ - กม.๕๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๕๖๗ ตร.ม. 10/04/2567 สร.29/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
7 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๑๘๙+๑๓๐ - กม.๑๙๐+๘๗๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๑๘ ตร.ม. 10/04/2567 สร.27/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
8 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน จรอกใหญ่ - กระเทียมตอน ๒ระหว่างกม.๑๘๑+๗๙๕ - กม.๑๘๕+๑๐๐ LT.ปริมาณงาน ๓๘,๕๐๕ตร.ม. 10/04/2567 สร.30/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
9 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๑๒+๐๓๙ - กม.๑๒+๗๑๐ และ กม.๒๑+๑๐๕ - กม.๒๓+๓๖๐ ปริมาณงาน ๓๖,๖๓๖ ตร.ม. 10/04/2567 คค 06054/1.3/E35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
10 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๔ตอนควบคุม๐๔๐๑ ตอนจรอกใหญ่ - กระเทียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๓๐๘ - กม.๑๗๗+๖๓๐ LT. ปริมาณงาน ๓๗,๕๔๙ ตร.ม. 10/04/2567 สร.32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
11 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๗+๐๕๕ - กม.๒๓๗+๗๒๔ และ กม.๒๔๐+๐๐๐ - กม.๒๔๐+๒๒๕ ปริมาณงาน ๓๗,๖๕๕ ตร.ม. 10/04/2567 คค 06054/1.3/E33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
12 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๗๘๕ - กม.๖๕+๒๖๕ ปริมาณงาน ๓๕,๘๘๐ ตร.ม. 10/04/2567 คค 06054/1.3/E32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
13 จ้างก่อสร้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓๙+๔๒๐ - กม.๒๔๐+๑๔๐ และ กม.๒๔๑+๖๕๐ - - กม.๒๔๒+๗๘๐ ปริมาณงาน ๓๗,๙๒๕ ตร.ม. 10/04/2567 สร.33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
14 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๓๔+๖๐๐ - กม.๒๓๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๓๘,๖๐๓ ตร.ม. 10/04/2567 สร.35/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
15 จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม๐๔๐๒ ตอนกระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๘+๑๙๕ LT.ปริมาณงาน ๓๖,๔๑๐ ตร.ม 10/04/2567 คค 06054/1.3/E34/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 1 ถึง 15 จาก 182 รายการ