f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๒๐ รายการ 27/12/2566 615/45/67/50 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีเทอร์โมพลาสติก) รวม ๔ รายการ 27/12/2566 615/60/67/49 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๘๐๐ ถุง 26/12/2566 615/60/67/47 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ เพื่อปรับระดับผิวทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชุมพลบุรี แขวงทางหลวงสุรินทร์ 25/12/2566 615/60/67/44 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 18/12/2566 615/35/67/40 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๓๑ รายการ 08/12/2566 615/60/6739 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 07/12/2566 615/60/67/37 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 28/11/2566 615/60/67/30 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๑,๒๙๖ ถุง 28/11/2566 615/60/67/29 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๔ รายการ 21/11/2566 615/60/67/27 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre-mix) ตามมาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๗/๒๕๔๒ จำนวน ๙๐๐ ถุง 21/11/2566 615/60/67/24 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 20/11/2566 615/35/67/22 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๓,๔๐๐ ลิตร 26/10/2566 615/35/67/13 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม ๑๙ รายการ 19/10/2566 615/45/67/10 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 18/10/2566 615/35/67/8 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 720 รายการ