f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
706 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๖+๒๒๕ - กม.๑๗๖+๖๑๐ ปริมาณงาน ๐.๓๘๕ กม. 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.49/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
707 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ระหว่าง กม.๒๐๙+๖๐๐ - กม.๒๑๐+๐๐๐ ปริมาณงาน ๐.๔๐๐ กม. 04/09/2562 สัญญาเลขที่ สร.50/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
708 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุมที่ ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วยทับทัน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๓๐ - กม.๒๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๐.๕๗๐ กม. 11/07/2562 สร.48/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
709 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ CS ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๑๕ - กม.๒๐๗+๗๖๕ ปริมาณงาน ๐.๕๕๐ กม. 05/07/2562 สร.44/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
710 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ CS ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑.๔๐๐ กม. 05/07/2562 สร.45/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
711 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๗๕+๑๐๐ - กม.๑๗๕+๕๔๐ ปริมาณงาน ๐.๔๔๐ กม. 05/07/2562 สร.46/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
712 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ CS ๐๓๐๒ ตอน บ้านพม่า - ห้วย ทับทัน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๐๐ - กม.๒๐๓+๔๘๐ ปริมาณงาน ๐.๔๘๐ กม. 05/07/2562 สร.47/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
713 จ้างเหมากิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ปุ่มสะท้อนแสงชนิดสองทาง (สีเหลือง) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,570 อัน 12/03/2562 คค06055/พ.1/E33/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
714 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสุรินทร์ 09/01/2562 คค 06055/พ.1/E32/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
715 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 2077 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน สังขะ - บัวเชด ระหว่าง กม.65+025 - กม.65+735 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/01/2562 คค ๐๖๐๕๕/พ.๑/E๓๑/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงสุรินทร์
716 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 219 ตอนควบคุมที่ 0200 ตอน ห้วยพลับพลา - สตึก ระหว่าง กม.83+035 - กม.83+680 ปริมาณงาน 0.645 กม. 04/12/2561 คค06055/พ.1/E30/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
717 โครงการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุมที่ 0102 ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.34+225 - กม.36+175 ปริมาณงาน 1.950 กม. 29/11/2561 คค06055/พ.1/E29/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
718 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุมที่ 0301 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.175+520 - กม.176+225 ปริมาณงาน 0.705 กม. 29/11/2561 คค06055/พ.1/E28/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
719 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.178+865 - กม.179+545 ปริมาณงาน 0.680 กม. 29/11/2561 คค06055/พ.1/E27/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
720 จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 2283 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.14+940 - กม.17+682 ปริมาณงาน 25,081 ตร.ม. 29/11/2561 คค06055/พ.1/E26/2562 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 706 ถึง 720 จาก 720 รายการ