f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 05/12/2566

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
ณ วัดโพธิชัยยาราม บ้านโพนชาย ตําบลบ้านชบ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
175 ดาวน์โหลด

'