f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 03/11/2566

วันนี้ (3 พ.ย.66) เวลา 10.50 น.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ณ  ห้องประชุมวีรพลปัทมานนท์  แขวงทางหลวงสุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
      สำหรับการตรวจราชการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการสำคัญต่าง ๆ ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังดำเนินการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 โครงการ คือ ทางหลวงหมายเลข 215 สายร้อยเอ็ด - อำเภอท่าตูม ตอน บ.หนองเม็ก - บ.สาหร่าย และ ทางหลวงหมายเลข 2378 สายอำเภอจอมพระ - บ.ไทรงาม ตอน 1 ของกรมทางหลวง  
จากการได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ในเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีลักษณะเป็นช่วงคอขวด ที่มีผู้ใช้เส้นทางสัญจรเป็นจำนวนมากไม่ได้รับความปลอดภัย และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อำนวยความสะดวกและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน กรมทางหลวง จึงได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการในเส้นทางดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบของสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง (โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่) จำนวน 4 ช่องจราจร คือ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า – ห้วยทับทัน ช่วง กม.188+800 – กม. 200+910 ระยะทาง 12.110 กม. วงเงินก่อสร้าง 630 ล้านบาท และทางหลวงหมายเลข 2077 ตอน สุรินทร์ - ลำดวน – สังขะ กม.35+800 – กม.47+250 ระยะทาง 11.450 กม. วงเงินก่อสร้าง 600 ล้านบาท  
     และในปีงบประมาณ 2567  กรมทางหลวง มีโครงการที่จะนำเสนอขอจัดสรรงานบูรณะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ในทางหลวงหมายเลข 2122 ตอน บักจรัง – มะโน โดยแบ่งออกเป็น ช่วงที่ 1  กม.0+095 – กม.1+890 วงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท ช่วงที่ 2 กม.6+000 – กม.12+000 และ กม.13+000 – กม.18+000 (เป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ 86 ล้านบาท รวมงบประมาณ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 เป็นเงินงบประมาณ 101 ล้านบาท
     จากนั้นเวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดต่อไป

ภาพตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 3 พ.ย. 2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
https://workdth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/doh0831_doh_go_th/Ev6fhmlmDaJCpb1cfkRX3ygBcPd7QuPTDYC263feo44_kQ?e=gcxh4u


'