f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
กิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง”
ลงวันที่ 13/10/2566

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไวพจน์ สำราญดี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุรินทร์
มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ บริเวณสนามหญ้างานเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


'