f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2371 ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์
ลงวันที่ 20/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  2371  ตอนควบคุม  0101 ตอน ศีขรภูมิ – ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.10+600 - กม.14+785  ระยะทาง  4.185  กิโลเมตร โดยดำเนินการประชุมในวันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)  ตำบลผักไหม  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2371 ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ 53 ดาวน์โหลด

'