f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2079 ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง
ลงวันที่ 22/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2079 ตอนควบคุม 0101 ตอน รัตนบุรี ห้วยจริง ระหว่าง กม.5+085 - กม.8+685 และ กม.17+120 - กม.21+085  ระยะทาง 7.565 กิโลเมตร โดยดำเนินการประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ วัดบ้านสร้างบกหนองโป่ง  ตำบลผือ  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2079 ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง 50 ดาวน์โหลด

'