f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู
ลงวันที่ 27/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข  2081  ตอนควบคุม  0100 ตอน  ตาฮะ - ลำพังชู ระหว่าง กม.12+880 - กม.13+240 และ กม.15+510 - กม.16+280  ระยะทาง 1.130  กิโลเมตร โดยดำเนินการประชุมในวันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่  ตำบลไพรขลา  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.2081 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู 50 ดาวน์โหลด

'