f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท
ลงวันที่ 26/12/2565

แขวงทางหลวงสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.214+000 - กม.214+922 โดยดำเนินการประชุมในวันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.  - 14.00 น. ณ ศาลาบ้านเชื้อเพลิงสามัคคี  คลุมชุมชนราชประชาร่วมใจ  หมู่ที่ 12  เชื้อเพลิงสามัคคี  ตำบลเชื้อเพลิง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท 229 ดาวน์โหลด

'