f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1891 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 17/01/2562 145,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1892 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 2125 ตอน บ้านไฮ - กันทรารมย์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.35+235 และทางหลวงหมายเลข 2360 ตอน หนองบาง - น้ำเกลี้ยง ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+330 ปริมาณงาน 2 แห่ง 02/02/2562 5,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1893 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 3000 ลิตร 12/01/2562 78,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1894 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 โครงการส่งเสริมการใช้การใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 เพื่อผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,168 ต้น 19/03/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1895 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 29 รายการ 14/01/2562 14,979.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1896 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) ใช้ในงานปรับซ่อม เพื่อ Stock เข้าโรงงาน จํานวน ๑๑ รายการ 10/01/2562 53,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1897 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร ตามใบสั่งซื้อ 636/35/62/10 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 04/01/2562 76,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1898 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อ ASPHALT CONCRETE ( HOT MIX) จำนวน 45 ตัน 04/01/2562 94,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1899 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 20 รายการ 04/01/2562 95,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1900 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างเหมาบริการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 21-6571-15-9 ทะเบียน 4กน 7311 กทม. ตามจำนวน 1 งาน 03/01/2562 5,128.51 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1901 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 03/01/2562 96,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1902 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 28/12/2561 64,696.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1903 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 28/12/2561 26,310.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1904 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 5 รายการ 28/12/2561 101,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1905 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 25 รายการ 28/12/2561 63,585.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,891 ถึง 1,905 จาก 1,938 รายการ