f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1876 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 101 ถัง 06/02/2562 493,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1877 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อ ASPHALT CONCRETE (HOTMIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 189,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1878 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ASPHALT CONCRETE (HOT MIX) จำนวน 90 ตัน 06/02/2562 189,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1879 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 05/02/2562 98,050.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1880 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสํานักงาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) จํานวน ๑ รายการ ตามใบเบิกเลขที่ ๖๓๖/๖๒/๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒, ๖๓๖/๖๒/๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 05/02/2562 5,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1881 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวยฃน 4 รายการ 04/02/2562 6,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1882 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อปูนคอนกรีตผสมเสร็จ ST-210 31/01/2562 39,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1883 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร 31/01/2562 78,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1884 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสา่ร 29/01/2562 8,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1885 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 26,535.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1886 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 35 รายการ 29/01/2562 26,353.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
1887 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 18 รายการ 29/01/2562 102,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1888 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข ๒๕-๖๘๓๘-๐๕-๒ ทะเบียน ๙๖-๙๘๖๘ กทม. จํานวน ๓ รายการ 24/01/2562 6,225.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1889 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 30 รายการ 17/01/2562 123,293.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1890 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 ซื้อวัสดุงานโยธา จำนวน 9 รายการ 17/01/2562 62,020.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,876 ถึง 1,890 จาก 1,938 รายการ