f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ระหว่าง กม.๘๐+๒๐๐-กม.๘๐+๒๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๒+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒ ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๓๐+๖๑๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ งานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอน ช่องเม็ก-ป่าไม้ ระหว่าง กม.๔+๕๐๐-กม.๔+๕๐๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.๔๗+๙๗๕ - กม.๔๙+๐๕๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง ก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.๔๗+๙๗๕ - กม.๔๙+๐๕๐ ตัดกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง ก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน หนามแท่ง - โขงเจียม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๔+๐๐๐ - กม.๑๐๕+๒๒๕ ปริมาณง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ช่องเม็ก - ป่าไม้ ระหว่าง กม.๔+๐๖๐-กม.๔+๙๐๐ และ กม.๘+๖๒๕ - กม.๙ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 26/10/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 จ้างเหมางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒,๐๑๐๓ ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 169 รายการ