f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย บนทางหลวง ประจ าปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖๔+๔๙๘-กม.๓๗๕+๕๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๖๙๒.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ ปลอดภัยบนทางหลวง ประจ าปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกัน อันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอน ดอนจิก-อ่างศิลา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๒๒+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๒,๖๘๘ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๓+๙๑๐ - กม.๙๔+๙๒๕ ปริมาณงาน ๒๙ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๔ ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๐๐+๒๐๐-กม.๑๐๕+๐๔๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๘ ต้ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๑ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๒ ตอน อ่างศิลา - โนนเรียง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๐๐๐-กม.๒๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๕๖ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัย บนทางหลวง ประจ าปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗๕+๕๐๐-กม.๓๙๖+๗๙๔ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓,๗๙๖.๐๐ เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอ านวยความปลอดภัย เพื่อป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๕๑๐ งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ตอน ๕ ระหว่าง กม.๔๙+๘๑๐-กม.๖๐+๐๒๕ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๔ งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบก าหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลัมงสาหาร - ช่องเม็ก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๐+๓๗๐-กม.๕๐+๓๗๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอ านวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสา หาร-ซ่องเม็ก ตอน ๔ ระหว่าง กม.๖๘+๐๐๐-กม.๗๗+ ๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๔๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและ แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๑ งานซ่อมไฟฟ้า แสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอน พิบูลมังสาหาร-ซ่องเม็ก ตอน ๓ ระหว่าง กม.๕๑+๑๐๐-กม.๕๒+๘๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๓๑ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 169 รายการ