f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
161 08/01/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
162 08/01/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ประจำปี 2562 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
163 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.4+710-กม.7+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
164 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.28+000-กม.32+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
165 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี ระหว่าง กม.398+662-กม.399+500 และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-อ.เดชอุดม ระหว่าง กม.0+160-กม.1+250 และ กม.1+400-กม.2+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
166 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2368 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.1+500-กม.2+250 และ กม.3+788-กม.4+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
167 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.3+500-กม.5+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
168 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ที่ กม.6+400 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 2296 ตอน ทาง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
169 27/11/2561 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0101 ตอน วารินชำราบ-สว่างวีระวงศ์ ระหว่าง กม.9+200-กม.10+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 161 ถึง 169 จาก 169 รายการ