f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ ๒ เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ไดัรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๑ ตอน ทางเข้าเดชอุดม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๘๐๐ 02/06/2563 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
107 ประกวดราคาซื้อค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 231 ถนนเลี่ยงเมือง ที่ กม.0+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 คค 06051/พ.1/e/7/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
108 ขายทอดตลาดเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายชำรุด (งานเงินทุน) จำนวน 15 เครื่อง 17/12/2562 คค 06051/พ.1/30/63/001 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
109 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 11/12/2562 คค 06051/พ.1/e/5/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
110 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่ - โขงเจียม ระหว่าง กม.100+250 - กม.100+875 11/12/2562 คค 06051/พ.1/e/6/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
111 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อฟื้นฟูคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 - กม.75+250 และ กม.79+000 - กม.81+000 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/3/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
112 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 - กม.35+000 และ กม.39+000 - กม.40+000 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/4/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
113 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0102 ตอน โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.38+200 - กม.40+625 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/2/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
114 งานฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี - วารินชำราบ ระหว่าง กม.418+300 - กม.420+000 09/12/2562 คค 06051/พ.1/e/1/2563 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอนพิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.62+470 - กม.64- 270 05/09/2562 คค 06051/พ.1/e/34/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2562 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0102 ตอน สว่างวีระวงศ์-พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.32+200-กม.36+350 (เป็นช่วงๆ) 19/03/2562 คค 06051/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
117 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน 06/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/004 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
118 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 3 06/03/2562 คค 06051/พ.1/30/62/003 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
119 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๒ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา 11/02/2562 คค 06051/พ.1/e/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
120 งานปรับปรุงผิวทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าผาแต้ม ระหว่าง กม.๑+๕๐๐-กม.๒+๒๕๐ และ กม.๓+๗๘๘-กม.๔+๖๒๕ 31/01/2562 คค 06051/พ.1/e/31/2562 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 129 รายการ