f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2172 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอนจิก-อ่างศิลาระหว่าง กม.0+000-กม.22+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,688.00 เมตร 05/04/2567 คค 06051/พ.1/e/1/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
32 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 1 ระหว่าง กม.364+498-กม.375+500 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,692.00 เมตร 05/04/2567 คค 06051/พ.1/e/3/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
33 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง-เดชอุดม ตอน 2 ระหว่าง กม.375+500-กม.396+794 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 3,796.00 เมตร 05/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
34 กิจกรรมบูรณะโครงข่่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.77+000 - กม.77+950 (ด้านซ้ายทาง) 03/08/2566 คค 06051/พ.1/e/41/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
35 งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.80+500 - กม.81+480 (ด้านขวาทาง) 12/06/2566 คค 06051/พ.1/e/40/2565 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
36 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน สว่างวีระวงศ์ - พิบูลมังสาหาร ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๑+๑๖๐ 29/03/2566 คค 06051/พ.1/e/39/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
37 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน เดชอุดม - โนนเรียง - หนองแสง ระหว่าง กม.0+289 - กม.49+48 11/01/2566 คค 06051/พ.1/e/38/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
38 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.41+015 - กม.106+000 (เป็นช่วงๆ) 11/01/2566 คค 06051/พ.1/e/37/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
39 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม - สะพือ ระหว่าง กม.8+200 - กม.12+200 (เป็นช่วงๆ) 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/34/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
40 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซำหวาย - บุณฑริก ระหว่าง กม.71+000 - กม.74+500 (เป็นช่วงๆ 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/35/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
41 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 217 ตอนควบคุม 0103 ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.45+500 - กม.46+800 และ กม. 05/01/2566 คค 06051/พ.1/e/36/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
42 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0701 ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.374+000 - กม.377+300 (เป็นช่วงๆ) 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/32/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
43 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0200 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ระหว่าง กม.18+600 - กม.21+000 (เป 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/31/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
44 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0702 ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.401+500 - กม.403+800 (เป็นช่วง 04/01/2566 คค 06051/พ.1/e/33/2566 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
45 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2173 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมลำโดมน้อย-โขงเจียม ระหว่าง กม.5+000-กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.0+000-กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 28/12/2565 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 31 ถึง 45 จาก 129 รายการ