f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
Ubonratchathani 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้มีสภาพดี ปลอดภัยอย่างยั่งยืน เชื่องโยงทางหลวงอาเซียน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน เดชอุดม - อุบลราชธานี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๐๘+๐๒๐ - กม.๔๐๙+๘๐๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
47 แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๓๙๕+๙๕๐ - กม.๓๙๗+๗๘๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
48 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๐+๒๐๕ - กม.๘๒+๐๕๐ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
49 แผนรายประมาณการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๗๐๑ ตอน นากระแซง - เดชอุดม ระหว่าง กม.๓๘๖ - ๕๐๐ กม.๓๘๘+๑๕๕ 14/05/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
50 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-๒๕๖๒) จำนวน ๒๐๐ ถุง 08/05/2567 632/60/67/129 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 08/05/2567 632/60/67/128 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 08/05/2567 632/60/67/127 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
53 จ้างเหมาทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า และสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๒+๓๕๐-กม.๘๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/05/2567 632/67/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
54 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2134 ตอนควบคุม 0200 ตอน ดอนใหญ่-โขงเจียม ตอน 1 ระหว่าง กม.93+910-กม.94+925 08/05/2567 คค 06051/พ.1/e/8/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
55 งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2182 ตอนควบคุม 0101 ตอน เดชอุดม – โนนเรียง ตอน 2 ระหว่าง กม.7+354-กม.33+323 (เป็นช่วงๆ) 08/05/2567 คค 06051/พ.1/e/7/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
56 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จุ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-๒๕๖๒) จำนวน ๒๐๐ ถุง 08/05/2567 632/60/67/129 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ 08/05/2567 632/60/67/128 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
58 จ้างเหมาทำการย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า และสับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าแทนหม้อแปลงไฟฟ้าเดิมที่ชำรุด บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน พิบูลมังสาหาร-ช่องเม็ก ระหว่าง กม.๘๒+๓๕๐-กม.๘๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 08/05/2567 632/67/126 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ 08/05/2567 632/60/67/127 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 07/05/2567 632/60/67/124 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,417 รายการ