f
title
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
Ubonratchathani1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา ดูแล บำรุงรักษาทางหลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 5 ระหว่าง กม.41+114 - กม.41+714 ปริมาณ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,253 ตร.ม.) 04/04/2567 - แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
32 จ้างงานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ทางหลวงหมายเลข 2382 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขื่องใน - ธาตุน้อย ระหว่าง กม.1+450-กม.3+808(เป็นช่วง) ทางหลวงหมายเลข 2383 ตอนควบคุม 0100 ตอน ม่วงสามสิบ - ดู่น้อย ระหว่าง กม.12+400-กม.16+000(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/04/2567 อบ.1/4/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
33 จ้างงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0500 ตอนห้วยขะยุง - วารินชำราบ ระหว่าง กม.333+080 - กม.333+652 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 264 เมตร) 04/04/2567 อบ.1/14/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
34 จ้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0102 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 8 ที่ กม.15+218 04/04/2567 อบ.1/5/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
35 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 77-6172-14-1 จำนวน 1 คัน (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 631/67/0008 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
36 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 25-6892-10-4 จำนวน 1 คัน (งานเงินทุนฯ) 10/04/2567 631/30/67/0061 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
37 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอนควบคุม 0103 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 6 ระหว่าง กม.41+660 - กม.42+990 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 16/05/2567 อบ.1/28/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
38 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2432 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+143 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35 ต้น) 15/05/2567 อบ.1/27/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
39 จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 อบ.1/22/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
40 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2178 ตอน วารินชำราบ - หนองงูเหลือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+891 - กม.4+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,506 ตร.ม.) 16/05/2567 อบ.1/24/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
41 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.41+414 และทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน 7 ที่ กม.43+660 ปริมาณงาน 2 แห่ง 09/05/2567 อบ.1/21/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
42 จ้างก่อสร้างงานป้ายแขวนสูง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน ตอน 4 ระหว่าง กม.232+500 - กม.233+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ตร.ม.) 09/05/2567 อบ.1/16/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
43 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2050 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุบลราชธานี - ตระการพืชผล ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36,500 ตร.ม.) 21/05/2567 อบ.1/37/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
44 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.542+900 - กม.544+645 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 35,270 ตร.ม.) 08/05/2567 อบ.1/18/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
45 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0601 ตอน ลืออำนาจ - หนองยอ ระหว่าง กม.561+380 - กม.563+148 ปริมาณงาน 1 แ่หง (ปริมาณงาน 36,444 ตร.ม.) 08/05/2567 อบ.1/17/2567 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 372 รายการ