f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 27/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๑๐+๓๔๐ - กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 23/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๘+๔๘๓ - กม.๒๒๐+๔๑๐ ปริมาณงาน ๔๒,๑๒๓ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 21/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๒๗๐ - กม.๑๗๕+๖๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๗๘๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 21/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๒+๒๘๕- กม.๑๗๓+๖๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 21/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๖๓๕ - กม.๑๘๖+๖๗๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 21/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘๗+๓๒๕ - กม.๑๘๘+๓๐๕ และ กม.๑๘๘+๙๒๕ - กม.๑๘๙+๑๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 21/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๙๘+๕๘๐ - กม.๑๙๙+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๗๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ระหว่าง กม.167+980 - กม.169+642 ปริมาณงาน 35,233 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2081 ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน 4 ระหว่าง กม.43+840 - กม.45+224 ปริมาณงาน 29,536 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 19/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 214 ตอนควบคุม 0302 ตอน ตาฮะ-จอมพระ ตอน 2 ระหว่าง กม.167+980 - กม.169+942 ปริมาณงาน 35,233 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 358 รายการ