f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๕๙๗ - กม.๒๑+๒๒๗ และ กม.๒๕+๑๔๖ - กม.๒๕+๘๑๑ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๘ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๒๓+๘๔๐ - กม.๒๔+๕๐๕ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๔+๗๕๐ - กม.๓๖+๐๔๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๘ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘+๕๙๓ - กม.๙+๐๘๓ , กม.๑๐+๒๘๕ - กม.๑๑+๓๗๐ และ กม.๑๓+๑๓๕ - กม.๑๓+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๓+๖๘๘ - กม.๑๘๔+๗๓๘ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๒๐+๓๒๒ - กม.๒๐+๗๗๗ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓+๖๗๒ - กม.๑๔+๔๐๗ ,กม.๒๕+๕๒๒ - กม.๒๕+๘๓๗ และ กม.๒๘+๔๗๓ - กม.๒๘+๖๑๓ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๓๗๐ - กม.๒๓+๓๑๕ และ กม.๓๑+๕๐๐ - กม.๓๒+๓๐๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๘๖๐ - กม.๗+๒๔๕ และ กม.๘+๖๒๔ - กม.๘+๗๖๔ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๕+๒๗๕ - กม.๒๕+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๐+๙๕๒ - กม.๒๒๑+๖๑๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 17/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๔+๗๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 27/09/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๒๓+๓๓๕ - กม.๒๒๔+๐๓๐ ปริมาณงาน ๒๑,๐๓๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 358 รายการ