f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๓+๘๖๐ - กม.๑๔+๙๑๐ , กม.๑๕+๓๗๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๑๖+๒๑๐ - กม.๑๖+๕๙๕ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๓๙ - กม.๘+๕๕๔ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๙ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๕ ตอน ปราสาท - ช่องจอม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐ - กม.๒๖๓+๗๓๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๙+๔๕๘ - กม.๙+๙๔๘,กม.๑๐+๓๘๓ - กม.๑๐+๗๓๓ และ กม.๑๘+๕๒๒ - กม.๑๘+๘๗๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๒+๓๓๙ - กม.๒๒+๔๗๙ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๐+๒๖๐ และ กม.๑๑+๓๗๕ - กม.๑๒+๐๔๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓+๔๔๒ - กม.๔+๕๒๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๑+๑๑๗ - กม.๒๐๑+๙๙๒ และ กม.๒๐๒+๓๗๕ - กม.๒๐๒+๖๕๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕+๒๘๓ - กม.๖+๓๖๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๕๕๐- กม.๑๙+๙๑๕ และ กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๒๓+๘๐๕ ผลผลิต ๒ แห่งปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกมะเมียน - ดงมัน ระหว่าง กม.๓+๐๒๗ - กม.๔+๐๐๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๙ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 358 รายการ