f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๕+๖๐๐ - กม.๓๖+๖๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๗๗๕ - กม.๖+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๙ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐- กม.๒๗+๘๙๐และ กม.๒๘+๕๓๕ - กม.๒๙+๑๖๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แกใหญ่ - แสลงพันธ์ ระหว่าง กม.๐+๐๙๓- กม.๐+๕๘๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๐ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๐๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๒๖ - กม.๒๐๓+๔๑๑ , กม.๒๐๔+๔๗๘ - กม.๒๐๔+๗๙๓ และ กม.๒๐๖+๕๓๗ - กม.๒๐๖+๘๕๒ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๓๒ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 19/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕+๓๘๕ - กม.๕+๗๓๕ , กม.๑๖+๗๙๘ - กม.๑๗+๔๖๓ และ กม.๒๑+๐๔๒ - กม.๒๑+๔๒๗ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๙๕- กม.๖+๔๒๕และ กม.๑๐+๕๓๕- กม.๑๑+๓๔๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๖๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๗๕๗- กม.๒๕+๘๗๗และ กม.๓๒+๓๔๐ - กม.๓๓+๐๐๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๓ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 18/10/2565 แขวงทางหลวงสุรินทร์ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๒๘+๙๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 358 รายการ