f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน สังขะ - บัวเชด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๖๑+๗๘๕ - กม.๖๕+๒๖๕ ปริมาณงาน ๓๕,๘๘๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗รหัสงาน ๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๐๗๙ตอนควบคุม๐๑๐๑ตอนรัตนบุรี-ห้วยจริงระหว่างกม.๑๒+๐๓๙-กม.๑๒+๗๑๐และกม.๒๑+๑๐๕-กม.๒๓+๓๖๐ปริมาณงาน ๓๖,๖๓๖ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ระหว่าง กม.๑๘๙+๑๓๐ - กม.๑๙๐+๘๗๐ ปริมาณงาน ๓๙,๑๑๘ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ะหว่าง กม.๕๕+๑๒๕ - กม.๕๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๓๔,๕๖๗ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข๒๑๔ตอนควบคุม๐๓๐๕ตอน ปราสาท-ช่องจอมตอน๒ระหว่างกม.๒๓๙+๔๒๐-กม.๒๔๐+๑๔๐และกม.๒๔๑+๖๕๐-กม.๒๔๒+๗๘๐ ปริมาณงาน ๓๗,๙๒๕ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗รหัสงาน๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๔ตอนควบคุม๐๔๐๒ตอนกระเทียม-ห้วยสำราญตอน๔ระหว่างกม.๒๑๖+๐๖๒-กม.๒๑๗+๐๕๐LT.+RTและกม.๒๑๗+๐๕๐-กม.๒๑๘+๔๐๐ LT.ปริมาณงาน๓๗,๘๙๕ตร.ม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ ผนรายประมาณการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปีงบประมาณ๒๕๖๗รหัสงาน๒๒๓๐๐งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ทางหลวงหมายเลข๒๐๗๙ตอนควบคุม๐๑๐๒ตอนห้วยจริง-ศีขรภูมิตอน๒ระหว่างกม.๓๖+๑๗๕-กม.๓๗+๐๐๐,กม.๓๗+๘๐๐-กม.๔๐+๒๕๐และกม.๔๑+๔๘๐-กม.๔๒+๐๘๒ ๓๔,๙๘๘ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓๖+๔๕๐ - กม.๓๗+๕๔๐ ปริมาณงาน ๒๓,๐๖๔ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒๓๕+๙๑๕ - กม.๒๓๗+๐๕๕ ปริมาณงาน ๑๒,๕๔๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 29/03/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์ แผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๒๐ - กม.๙+๙๕๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 358 รายการ