f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร 27/02/2567 615/35/67/84 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 จ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องยนต์ เครื่องจักรหมายเลข ๙๒-๖๐๐๗-๙๖-๑ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 23/02/2567 615/-/23/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 ซื้อยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น รวม ๒ รายการ 23/02/2567 615/60/67/83 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 22/02/2567 615/35/67/82 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๖๕/R๑๖) จำนวน ๒ เส้น (งานเงินทุนหมุนเวียน) 21/02/2567 615/30/44/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต มาตรฐานที่ ทล.ม.๔๐๘/๒๕๓๒ จำนวน ๖๕ ตัน 19/02/2567 615/60/67/81 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 14/02/2567 615/35/67/80 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ 13/02/2567 615/35/67/79 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒๑ รายการ 13/02/2567 615/60/67/78 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 13/02/2567 615/40/3/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางเรเดียล ขนาด ๒๑๕/๗๐ R ๑๕) 13/02/2567 615/30/42/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร 12/02/2567 615/35/67/77 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 07/02/2567 615/35/67/76 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 จ้างเหมาซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๙-๑๘-๐ จำนวน ๑ งาน 07/02/2567 615/-/18/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสติ๊กเกอร์สีส้ม ขนาด ๑๕x๑๕ ซม.) จำนวน ๖๐๐ แผ่น 05/02/2567 615/60/67/75 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,372 รายการ