f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๙ ระหว่าง กม.๒๗+๖๐๐ - กม.๒๗+๗๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ L.S. 07/05/2567 สร.11/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือ ระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๑๐๐ - กม.๑๖๒+๒๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๑ L.S. 07/05/2567 สร.10/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ระหว่าง กม.๑๙๑+๓๓๕-กม.๑๙๑+๘๕๕ ,กม.๑๙๕+๙๒๐-กม.๑๙๗+๓๖๗และกม.๑๙๘+๗๓๙ - กม.๒๐๐+๗๖๖ ทางหลวงหมายเลข๒๙๓ระหว่าง กม.๒+๗๒๕ - กม.๑๕+๘๒๐ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๕ ระหว่าง กม.๐+๑๖๐ - กม.๑+๖๘๕ ผลผลิต ๕ แห่ง ปริมาณงาน ๒๙๔EACH 17/05/2567 สร.37/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๕๙+๖๖๙ - กม.๑๖๖+๙๖๐ และ กม.๑๗๑+๙๐๐ - กม.๑๗๓+๗๒๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๙๓ EACH 17/05/2567 สร.36/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดแก๊สหุงต้ม LPG ขนาดจุ ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง 22/03/2567 615/35/67/97 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข ๔๔-๐๓๙๕-๑๘-๖ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/33/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างเหมาซ่อมระบบคลัช เครื่องจักรหมายเลข ๔๖-๖๗๑๒-๐๘-๔ จำนวน ๑ รายการ 22/03/2567 615/-/32/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๒+๙๓๕ - กม.๑๓+๑๑๐,กม.๑๗+๑๕๕ - กม.๑๗+๖๘๐,กม.๑๙+๘๓๒ - กม.๒๐+๓๕๗ และ กม.๒๘+๗๗๒ - กม.๒๘+๙๘๒ ผลผลิต ๔ แห่ง ปริมาณงาน ๘๒ ต้น 14/05/2567 สร.14/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๕๙๗ - กม.๔+๘๐๗,กม.๒๔+๐๐๕ - กม.๒๔+๗๗๕ และ กม.๓๒+๐๑๒ - กม.๓๒+๕๐๒ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๗๕ ต้น 07/05/2567 สร.7/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๘๗๗ - กม.๑๕+๔๓๗ และ กม.๑๘+๕๒๐ - กม.๑๙+๒๙๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๘๐ ต้น 07/05/2567 สร.6/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๒+๖๒๕ - กม.๒๐๔+๖๙๐ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บักจรัง - มะโน ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๔+๔๙๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๗๕ ต้น 07/05/2567 สร.5/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๘+๔๗๐ - กม.๒๑๐+๓๒๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๒๓+๐๑๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๘๔ ต้น 07/05/2567 สร.4/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 ซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒V๘๕AMP) จำนวน ๑ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/57/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำ เครื่องจักรหมายเลข ๗๔-๖๐๗๔-๐๕-๐ จำนวน ๑ งาน (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/-/31/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 ซื้อวัสดุเครื่องจักรบำรุงทาง (อะไหล่) จำนวน ๒ รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 20/03/2567 615/30/56/2567 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,372 รายการ