f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ตาฮะ - จอมพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๙๘๐ - กม.๑๖๙+๖๔๒ ปริมาณงาน ๓๕,๒๓๓ ตร.ม. 29/09/2565 สร.44/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
92 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๗๔+๒๗๐ - กม.๑๗๕+๖๒๐ ปริมาณงาน ๒๖,๗๘๐ ตร.ม. 29/09/2565 สร.45/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
93 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๐ ตอน ตาเมียง - หินโคน ระหว่าง กม.๒๐๑+๓๐๕ - กม.๒๐๓+๘๘๕ ปริมาณงาน ๒๕,๘๐๐ ตร.ม 29/09/2565 สร.49/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
94 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๕ ระหว่าง กม.๑๙๘+๕๘๐ - กม.๑๙๙+๔๗๕ ปริมาณงาน ๑๙,๒๗๕ ตร.ม. 29/09/2565 สร.47/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
95 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๘๕+๖๓๕ - กม.๑๘๖+๖๗๐ ปริมาณงาน ๒๒,๒๑๐ ตร.ม. 29/09/2565 สร.46/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
96 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๘+๔๘๓ - กม.๒๒๐+๔๑๐ ปริมาณงาน ๔๒,๑๒๓ ตร.ม. 29/09/2565 สร.48/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
97 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๗๔๙ (LT.) และ กม.๑๘+๐๙๓ - กม.๑๘+๗๑๕ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/09/2565 สร.62/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
98 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๗๖+๖๑๕ - กม.๑๗๗+๖๓๕ และ กม.๑๗๙+๖๖๐ - กม.๑๗๙+๙๗๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๓๙ก.ม.) 28/09/2565 สร.59/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
99 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓+๔๑๔- กม.๒๖+๖๕๐ และ กม.๒๙+๒๙๐ - กม..๓๐+๑๐๐ (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๔๔,๗๖๓ ตร.ม. 29/09/2565 สร.52/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
100 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๗+๐๕๐ - กม.๒๑๙+๕๐๐ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๔๕๐ ก.ม.) 29/09/2565 สร.41/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
101 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน จอมพระ - ศีขรภูมิ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓+๗๐๐ - กม.๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๒๐,๗๔๐ ตร.ม. 28/09/2565 สร.57/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
102 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๒๕๖+๔๒๕ - กม.๒๕๘+๖๖๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 สร.43/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
103 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๓๓+๖๐๐ - กม.๒๓๕+๙๑๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 สร.30/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
104 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔+๕๒๐ - กม.๒๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๒๕,๐๔๐ ตร.ม. 28/09/2565 สร.16/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
105 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน กระเทียม - ห้วยสำราญ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๔๔+๙๕๕ - กม.๒๔๗+๒๓๕ RT ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 สร.42/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 91 ถึง 105 จาก 288 รายการ