f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สังขะ - บ้านด่าน ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๒๘+๙๐๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 25/10/2565 สร.78/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
77 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน ลำน้ำชี - บ้านพม่า ระหว่าง กม.๑๘๓+๖๘๘ - กม.๑๘๔+๗๓๘ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๒๐+๓๒๒ - กม.๒๐+๗๗๗ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ ต้น 25/10/2565 สร.77/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
78 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๕๓๙ - กม.๘+๕๕๔ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๙ ต้น 25/10/2565 สร.76/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
79 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๗๗๕ - กม.๖+๗๙๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๕๙ ต้น 25/10/2565 สร.75/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
80 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒+๓๗๐ - กม.๒๓+๓๑๕ และ กม.๓๑+๕๐๐ - กม.๓๒+๓๐๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 20/10/2565 สร.66/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
81 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๐+๒๖๐ และ กม.๑๑+๓๗๕ - กม.๑๒+๐๔๐ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗ ต้น 20/10/2565 สร.65/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
82 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม – หนองฮู ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๖+๗๐๐ - กม.๒๗+๘๙๐ และ กม.๒๘+๕๓๕ – กม.๒๙+๑๖๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๔ ต้น 20/10/2565 สร.82/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
83 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๕ ระหว่าง กม.๓๕+๖๐๐ - กม.๓๖+๖๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 20/10/2565 สร.87/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
84 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๓+๔๔๒ - กม.๔+๕๒๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 20/10/2565 สร.88/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
85 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๕+๒๘๓- กม.๖+๓๖๘ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 20/10/2565 สร.80/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
86 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๗+๐๘๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 20/10/2565 สร.90/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
87 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๙๕ - กม.๖+๔๒๕และ กม.๑๐+๕๓๕– กม.๑๑+๓๔๐ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๖๓ต้น 20/10/2565 สร.64/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
88 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๔+๗๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/10/2565 คค 06054/พ.1/E90/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
89 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๑๐+๓๔๐ - กม.๑๑+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 สร.53/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
90 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ระหว่าง กม.๒๒๒+๑๐๐- กม.๒๒๓+๓๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้ 29/09/2565 สร.61/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 76 ถึง 90 จาก 290 รายการ