f
title
แขวงทางหลวงสุรินทร์
Surin Highways District
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นงานบริการประชาชน สร้างผลงานจากกิจกรรม 5 ส.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐๑+๑๑๗ - กม.๒๐๑+๙๙๒ และ กม.๒๐๒+๓๗๕ - กม.๒๐๒+๖๕๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๓๕ ต้น 21/10/2565 สร.72/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
62 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๕ ระหว่าง กม.๘+๕๙๓ - กม.๙+๐๘๓ , กม.๑๐+๒๘๕ - กม.๑๑+๓๗๐ และ กม.๑๓+๑๓๕ - กม.๑๓+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๗ ต้น 21/10/2565 สร.71/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
63 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๗๕๗- กม.๒๕+๘๗๗และ กม.๓๒+๓๔๐ - กม.๓๓+๐๐๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๓ ต้น 21/10/2565 สร.70/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
64 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ท่าตูม - หนองฮู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๓+๘๖๐ - กม.๑๔+๙๑๐ , กม.๑๕+๓๗๐ - กม.๑๕+๖๕๐ และ กม.๑๖+๒๑๐ - กม.๑๖+๕๙๕ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๕๒ ต้น 21/10/2565 สร.69/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
65 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน จอมพระ - เชื้อเพลิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐๓+๐๒๖ - กม.๒๐๓+๔๑๑ , กม.๒๐๔+๔๗๘ - กม.๒๐๔+๗๙๓ และ กม.๒๐๖+๕๓๗ - กม.๒๐๖+๘๕๒ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๓๒ ต้น 21/10/2565 สร.68/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
66 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๕๕๐- กม.๑๙+๙๑๕ และ กม.๒๓+๐๐๐ - กม.๒๓+๘๐๕ ผลผลิต ๒ แห่งปริมาณงาน ๖๔ ต้น 21/10/2565 สร.67/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
67 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน รัตนบุรี - ห้วยจริง ระหว่าง กม.๒๓+๘๔๐ - กม.๒๔+๕๐๕ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ห้วยจริง - ศีขรภูมิ ระหว่าง กม.๓๔+๗๕๐ - กม.๓๖+๐๔๕ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๘ ต้น 21/10/2565 สร.74/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
68 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๐+๕๙๗ - กม.๒๑+๒๒๗ และ กม.๒๕+๑๔๖ - กม.๒๕+๘๑๑ ผลผลิต ๒ แห่ง ปริมาณงาน ๕๘ ต้น 21/10/2565 สร.91/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
69 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๙๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองสุรินทร์ ตอน ๑๑ ระหว่าง กม.๑๓+๖๗๒ - กม.๑๔+๔๐๗ ,กม.๒๕+๕๒๒ - กม.๒๕+๘๓๗ และ กม.๒๘+๔๗๓ - กม.๒๘+๖๑๓ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๖๔ ต้น 21/10/2565 สร.81/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
70 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน โคกมะเมียน - ดงมัน ระหว่าง กม.๓+๐๒๗ - กม.๔+๐๐๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๒๙ ต้น 25/10/2565 สร.84 แขวงทางหลวงสุรินทร์
71 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แกใหญ่ - แสลงพันธ์ ระหว่าง กม.๐+๐๙๓- กม.๐+๕๘๓ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๓๐ ต้น 25/10/2565 สร.83/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
72 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๔ ตอน เชื้อเพลิง - ปราสาท ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๒๐+๙๕๒ - กม.๒๒๑+๖๑๗ ผลผลิต ๑ แห่ง ปริมาณงาน ๔๐ ต้น 25/10/2565 สร.85/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
73 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ระหว่าง กม.๙+๔๕๘ - กม.๙+๙๔๘,กม.๑๐+๓๘๓ - กม.๑๐+๗๓๓ และ กม.๑๘+๕๒๒ - กม.๑๘+๘๗๒ และทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๒+๓๓๙ - กม.๒๒+๔๗๙ ผลผลิต ๔ 25/10/2565 สร.79/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
74 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๔ ระหว่าง กม.๕+๓๘๕ - กม.๕+๗๓๕ , กม.๑๖+๗๙๘ - กม.๑๗+๔๖๓ และ กม.๒๑+๐๔๒ - กม.๒๑+๔๒๗ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๓ ต้น 25/10/2565 สร.92/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
75 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน สุรินทร์ - ลำดวน ตอน ๕ ระหว่าง กม.๖+๘๖๐ - กม.๗+๒๔๕ และ กม.๘+๖๒๔ - กม.๘+๗๖๔ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ลำดวน - สังขะ ระหว่าง กม.๒๕+๒๗๕ - กม.๒๕+๔๕๐ ผลผลิต ๓ แห่ง ปริมาณงาน ๔๕ 25/10/2565 สร.89/2566 แขวงทางหลวงสุรินทร์
แสดง 61 ถึง 75 จาก 290 รายการ